§1 – Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy regulamin serwisu Mikołajofon określa zasady i warunki bezpłatnego oraz płatnego dostępu do treści w postaci Materiałów zdjęciowych, dźwiękowych, audiowizualnych i interaktywnych w serwisie administrowanym przez spółkę Advertise sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2.     Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady świadczenia przez Advertise sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Usług zdefiniowanych w § 2 poniżej.

3.     Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi pod adresem internetowym: https://mikolajofon.pl/regulamin w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie, a także w zakładce „Regulamin” w Aplikacji.

§2 – Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia, należy je rozumieć w sposób następujący:

●      Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania z Serwisu i Aplikacji Mikołajofon, dostępny na stronie internetowej: https://mikolajofon.pl/regulamin, a także udostępniany w Aplikacji w procesie pierwszej aktywacji oraz w zakładce „Regulamin”, określający m.in. prawa i obowiązki Administratora, Subskrybenta oraz Użytkownika. Postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili zawierania Umowy stanowią jej element składowy.

●      Administrator – Advertise sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Noskowskiego 10/23, 01-746 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 13 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000867933, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł., NIP 521-390-40-30, REGON 386734579.

●      Aplikacja – dystrybuowane przez lub za zgodą Administratora oprogramowanie działające na Urządzeniach Mobilnych umożliwiające dostęp do Serwisu Mikołajofon.

●      Subskrybent – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zainstalowała Aplikację i zawarła z Administratorem Umowę na świadczenie Usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

●       Umowa – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem i Subskrybentem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora na rzecz Subskrybenta określonej Usługi. Treść Umowy wyznaczają: (i) warunki podane w trakcie procesu zakupowego     , (ii) treść oświadczeń (w tym zgód) wyrażonych przez Subskrybenta podczas procesu zakupowego, (iii) postanowienia Regulaminu Serwisu i Aplikacji Mikołajofon.

●      Konto – przestrzeń sieciowa Subskrybenta, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z której Subskrybent wraz z upoważnionymi przez niego Użytkownikami może korzystać, pod warunkiem pozostawania do niej zalogowanym.

●      Profil – przestrzeń utworzona przez Subskrybenta po uiszczeniu opłaty subskrypcyjnej w ramach własnego konta, dla Użytkownika będącego dzieckiem pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym z Subskrybentem. W ramach Subskrypcji Subskrybent otrzymuje możliwość utworzenia jednego Profilu, tzw. Profilu Głównego. Dodatkowe Profile (łącznie maksymalnie 3 Profile Dodatkowe) można utworzyć w ramach danego Konta po dodatkowym zakupie, przy czym Profile dodatkowe są powiązane z Profilem Głównym, a okres subskrypcji również dla Profili dodatkowych kończy się z chwilą zakończenia Subskrypcji dla Profilu Głównego.

●      Materiał – oznacza pojedynczy materiał zdjęciowy, dźwiękowy, audiowizualny lub interaktywny stanowiący utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i podlegający ochronie zgodnie z przepisami wskazanej ustawy, udostępniany przez Serwis Mikołajofon na żądanie w formie pliku cyfrowego. Materiały udostępniane w Serwisie Mikołajofon posiadają polską wersję językową. Materiały zawierają treści odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych.

●      Rejestracja – procedura polegająca na wprowadzeniu przez Subskrybenta danych umożliwiających utworzenie Konta, w szczególności adresu e-mail i hasła.

●      Serwis Mikołajofon – oznacza przestrzeń umożliwiającą Użytkownikowi – w wyniku zawartej Umowy – dostęp do Materiałów znajdujących się w katalogu Serwisu na Urządzeniach Mobilnych.

●      Urządzenia Mobilne – przenośne urządzenie elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, 5G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego iOS oraz Android.

●      Usługa Nieodpłatna – Usługa świadczona przez Administratora w Serwisie Mikołajofon drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, obejmująca pobranie Aplikacji Mikołajofon, przeglądanie oferty i dostęp do niektórych wybranych przez Administratora materiałów.

●      Usługa– polega na dostarczaniu Użytkownikowi treści cyfrowych zawartych w Serwisie Mikołajofon w postaci Materiałów w celu ich obejrzenia drogą elektroniczną w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika w ograniczonym zakresie w ramach Usługi Nieodpłatnej albo w pełnym zakresie w ramach Subskrypcji. Administrator ma pełną swobodę w określaniu, które Materiały lub funkcjonalności będą udostępniane nieodpłatnie, a które odpłatnie.

●      Subskrypcja – Usługa świadczona przez Administratora w Serwisie Mikołajofon drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, polegająca na zapewnieniu dostępu do wybranych lub wszystkich (w zależności od wyboru wariantu Subskrypcji) Materiałów i funkcjonalności dostępnych w Serwisie Mikołajofon przez czas określony 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy w zamian za zapłatę opłaty subskrypcyjnej.

●      Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu Mikołajofon, tj. Subskrybenta oraz dziecko pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Subskrybentem, któremu Subskrybent udostępnił możliwość korzystania z Aplikacji na swoim Urządzeniu Mobilnym.

§3 – Ogólne warunki korzystania z Serwisu Mikołajofon

1.     Serwis Mikołajofon służy do oglądania, odsłuchiwania i korzystania z Materiałów udostępnianych przez Administratora Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie wyłącznie do celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.     Korzystanie z Serwisu Mikołajofon wymaga:

●      pobrania i zainstalowania Aplikacji za pośrednictwem Google Play lub App Store,

●      akceptacji niniejszego Regulaminu,

●      rejestracji Konta Subskrybenta, którego aktywacja zostanie potwierdzona przez Administratora na podany adres e-mail,

●      uzupełnienia Profilu.

3.     Serwis Mikołajofon jest dostępny wyłącznie na Urządzeniach Mobilnych, które spełniają wymagania techniczne określone w §4 Regulaminu.

4.     Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Materiałów udostępnianych w Serwisie Mikołajofon, bądź zmiany zasad udostępniania, w szczególności wprowadzenia odpłatności za dany Materiał albo jej zniesienia.

5.     Do Aplikacji Mobilnej mogą być wydawane okresowo aktualizacje. Zainstalowanie takich aktualizacji jest wymagane do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu Mikołajofon dla Użytkownika.

6.     Subskrybent może w każdej chwili odinstalować Aplikację Mobilną ze swojego Urządzenia Mobilnego. Usunięcie Aplikacji Mobilnej nie oznacza, jednakże usunięcia Konta Subskrybenta, jeśli Subskrybent dokonał jego Rejestracji ani Profili jeśli Subskrybent je uzupełnił. Usunięcie Konta oraz Profili wymaga zgłoszenia powyższego żądania za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@mikolajofon.pl.

§4 – Wymagania techniczne

1.     Techniczne warunki korzystania z Serwisu Mikołajofon mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania oraz wyglądu w Aplikacji, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.

2.     W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Mikołajofon wymagane jest:

●      połączenie z siecią Internet,

●      zainstalowany system operacyjny iOS wersji 12+ lub Android w wersji 8.0,

●      zainstalowana przeglądarka internetowa: Chrome, Firefox lub Opera, w jednej z trzech ostatnich wersji lub Safari lub Edge w jednej z dwóch ostatnich wersji lub Internet Explorer w wersji 11,

●      pobranie i zainstalowanie Aplikacji,

●      posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

●      do skorzystania z funkcjonalności „Gra” – profil na Instagram

●      do skorzystania z funkcjonalności „Szumi Dzwoneczki” – Youtube.

3.     Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Materiałów (np. zakłócenia w odbiorze) ani parametrów jakości odtworzenia danego Materiału w zakresie, w jakim są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Serwisem Mikołajofon, a Użytkownikiem.

4.     Transmisja danych związana z odtwarzaniem Materiałów objętych Umową ani koszty z nią związane nie wchodzą w zakres Umowy zawartej z Administratorem i obciążają Subskrybenta, stosownie do łączącej go umowy z operatorem, z którego usług w tym zakresie korzysta.

5.     Funkcjonowanie Serwisu Mikołajofon wymaga cyklicznego monitoringu technicznego, poprawek i konserwacji, co może spowodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Serwisu Mikołajofon.

§5 –Usługi Nieodpłatne

1.     Po pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji, akceptacji Regulaminu i dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzyma dostęp do wybranych przez Administratora Materiałów.

2.     Umowa o świadczenie Usługi Nieodpłatnej wygasa z chwilą:

●      w przypadku zaprzestania świadczenia Usług Nieodpłatnych przez Administratora,

●      w przypadku odstąpienia od Umowy,

●      usunięcia Konta na wniosek osoby, która dokonała rejestracji przesłany pocztą elektroniczną pod adresem: rezygnacja@mikolajofon.pl albo

●      w przypadku, o którym mowa w §10 ust. 2 Regulaminu.

§6 – Umowy w zakresie Subskrypcji

1.     Użytkownik, który zdecydował się skorzystać z odpłatnej Subskrypcji uzyska do niej dostęp po zarejestrowaniu Konta, uzupełnieniu Profilu i uiszczeniu opłaty subskrypcyjnej zgodnej z wybranym wariantem, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Opłata subskrypcyjna zostanie pobrana przez operatora sklepu, z którym jest powiązana Aplikacja poprzez formy płatności określone na platformie Google Play i App Store. Więcej informacji na ten temat dostępne na stronach internetowych:

●      https://support.apple.com/pl-pl/HT202631  jeżeli Użytkownik korzysta z Aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym z systemem iOS lub

●      https://support.google.com/googleplay/answer/2651410?co=GENIE.CountryCode%3DPoland&hl=pl jeżeli Użytkownik korzysta z Aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym z systemem Android.

2.     Cena brutto za Subskrypcję 12-miesięczną jest wskazana przed zakupem i jest pobierana automatycznie z góry z konta Subskrybenta przez sklep za każdy rozpoczęty okres Subskrypcji. Subskrypcję można anulować korzystając z funkcjonalności dostępnych w Urządzeniu Mobilnym w platformach do dystrybucji App Store i Google Play. W przypadku anulowania Subskrypcji będzie ona dostępna do zakończenia opłaconego okresu Subskrypcji, chyba że Subskrybent zażąda od Administratora usunięcia Konta. Uiszczona opłata subskrypcyjna w przypadku określonym powyżej nie ulega zwrotowi.

3.     Administrator bez utraty praw nabytych przez Użytkowników może zmieniać ceny Subskrypcji lub innych produktów oferowanych w Serwisie Mikołajofon w dowolnym momencie. Z odpowiednim wyprzedzeniem Użytkownicy zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach cen, poprzez zamieszczenie nowych cen      w Aplikacji oraz sklepach ją oferujących, przekazując informacje za jej pośrednictwem lub wysyłając Subskrybentom powiadomienie w wiadomości e-mail. Jeśli Subskrybent nie zgadza się na zmianę ceny powinien anulować Subskrypcję zanim zmiana wysokości cen wejdzie w życie.

4.     Subskrybent po wykupieniu Subskrypcji w ramach jednego Konta może utworzyć 1 Profil Użytkownika. W ramach Subskrypcji możliwe jest za dodatkową opłatą utworzenie do 3 dodatkowych Profili Użytkownika, a zatem łącznie maksymalnie można mieć 4 Profile.

5.     Użytkownik uzyskuje dostęp do rozszerzonych funkcjonalności Serwisu Mikołajofon objętych Umową po jej zawarciu. Powyższy dostęp zostaje Użytkownikowi przyznany natychmiast po dokonaniu zapłaty i wymaga uzupełnienia Profilu o wszystkie wymagane dane dziecka, bez którego nie ma możliwości korzystania z rozszerzonych funkcjonalności Serwisu Mikołajofon, zgodnie z postanowieniem ust. 8 poniżej.

6.     Administrator nie przewiduje darmowego okresu próbnego Subskrypcji.

7.     W ramach korzystania z Subskrypcji Subskrybent będzie poproszony o następujące rodzaje uprawnień sprzętowych Urządzenia Mobilnego, aby poprawić komfort korzystania z Serwisu Mikołajofon, przy czym decyzja o ich udostępnieniu jest dobrowolna:

●      dostęp do biblioteki zdjęć – w celu przeglądania, edycji, zapisu swoich zdjęć za pomocą Aplikacji; Użytkownik może przesłać zdjęcia profilowe, a także inne zdjęcia w celu zapewnienia lepszej interakcji z Aplikacją – Administrator nie przechowuje udostępnionych zdjęć profilowych, natomiast zdjęcia przesłane przez Użytkownika w celu zamieszczenia w Materiale będą przechowywane na serwerze Administratora;

●      dostęp do kamery – w celu zaprezentowania się w rozmowie wideo; w celu przeglądania, edycji, zapisu filmów w celu zapewnienia lepszej interakcji z Aplikacją. Administrator nie przechowuje udostępnionych filmów;

●      dostęp do lokalizacji i kalendarza – aby lokalizacja, data i czas lokalny Użytkownika były prezentowane w Aplikacji w celu zapewnienia lepszej interakcji z Aplikacją. Administrator nie przechowuje udostępnionych danych.

8.     W celu korzystania z Usług w ramach Subskrypcji Subskrybent wypełnia Profil Użytkownika wybierając  z zamkniętej listy: imię dziecka, kolor, sport, hobby, wymarzony prezent oraz uzupełniając datę urodzenia dziecka. Podanie wszystkich danych jest wymagane, aby rozpocząć korzystanie z Subskrypcji. W przypadku, gdy na liście brakuje wybranego imienia, Subskrybent może zwrócić się do Administratora o dodanie brakującego imienia korzystając z formularza zamieszczonego pod adresem: https://mikolajofon.pl/prosba-o-dodanie-imienia/ lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@mikolajofon.pl o uzupełnienie listy albo wybrać z listy pozycję „Inne”. Administrator poinformuje o rozpatrzeniu wniosku. Administrator nie jest zobowiązany do uzupełnienia listy zgodnie        z wnioskiem Subskrybenta.

9.     Umowa o świadczenie Subskrypcji wygasa z chwilą:

●      usunięcia Konta na wniosek Subskrybenta przesłany pocztą elektroniczną pod adresem: rezygnacja@mikolajofon.pl (konta zgłoszone do usunięcia, będą usuwane na koniec każdego kwartału, w którym odnotowano zgłoszenie).

●      odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo

●      w przypadku, o którym mowa w §9 ust. 2 Regulaminu.

§7 – Prawo odstąpienia

1.     Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje Subskrybentowi, który zawarł z Administratorem Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.     Subskrybent, o którym mowa w ust. 1 może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny.

3.     Z odstąpieniem od Umowy nie wiąże się obowiązek poniesienia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów.

4.     Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie na adres: Advertise sp. z o.o., Przasnyska 11/127, 01-756 Warszawa.

5.     Administrator udostępnia wzór odstąpienia od Umowy jako załącznik do Regulaminu, WZÓR, w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtwarzanie. Subskrybent nie jest zobowiązany do skorzystania z udostępnionego formularza w celu odstąpienia od Umowy

§8 – Reklamacje

1.     Wszelkie uwagi lub pytania Subskrybentów związane z korzystaniem z Serwisu Mikołajofon, w tym dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Mikołajofon (reklamacje), należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@mikolajofon.pl lub pisemnie na adres: Advertise sp. z o.o. ul. Przasnyska 11/127, 01-756 Warszawa.

2.     Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać opis nieprawidłowości, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu, oraz szczegóły dotyczące marki i modelu Urządzenia Mobilnego, systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, którego dotyczy problem, a także dane umożliwiające kontakt z Subskrybentem, np. adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres korespondencyjny. Administrator może zwrócić się do Subskrybenta o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia.

3.     Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni liczonych od momentu jej otrzymania przez Administratora. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania uważa się za jej uznanie.

4.     Wniesienie przez Subskrybenta reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.     Subskrybent może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Użytkownikiem Umową, która znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

§9 – Własność intelektualna

1.     Serwis Mikołajofon i zawarte w nim Materiały, jak również znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, i inne prawa własności intelektualnej związane z Serwisem Mikołajofon są własnością Administratora i podlegają ochronie prawem autorskim. Administrator nie przekazuje Subskrybentowi praw ani tytułu własności do Materiałów, ani nie przekazuje Subskrybentowi żadnych praw, ani tytułu własności do żadnej części zawartości udostępnionej w ramach Serwisu Mikołajofon.

2.     Administrator na podstawie zawartej Umowy udziela Subskrybentowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, nieprzekazywalnej licencji na dostęp i korzystanie z oprogramowania Usługi, jego zawartości, w tym Materiałów wyłącznie na użytek osobisty, niekomercyjny.

3.     Subskrybent ma prawo korzystać z Materiałów wyłącznie w sposób określony Regulaminem i dostępnymi funkcjonalnościami Serwisu Mikołajofon do celów prywatnych. Subskrybent w ramach Subskrypcji oraz w ramach dozwolonego użytku może utrwalać na własnym Urządzeniu Mobilnym Materiały udostępnione mu w ramach Profilu oraz rozpowszechniać je w gronie rodziny i znajomych.

§10 – Konsekwencje naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu Mikołajofon

1.     Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu Mikołajofon w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.     Dostęp do Serwisu Mikołajofon, Usług lub Materiałów może zostać Użytkownikowi zablokowany w przypadku, a Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora w trybie natychmiastowym, gdy Użytkownik:

●      wykorzystuje Serwis Mikołajofon, Usługi lub Materiały do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

●      utrudnia innym Użytkownikom korzystanie ze Serwisu Mikołajofon, Usług lub Materiałów, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu Mikołajofon lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały;

●      podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł do Kont innych Użytkowników, w tym podejmuje próby nieuprawnionego odgadnięcia tych haseł;

●      zamieszcza w Serwisie Mikołajofon lub środowisku informatycznym, w którym znajdują się Materiały skrypty, programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu Mikołajofon lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały;

●      stosuje rozwiązania (w tym urządzenia lub oprogramowanie) umożliwiające korzystanie z Usługi w sposób nieuprawniony (w szczególności – nie na podstawie zawartej Umowy);

●      dopuszcza się naruszenia Regulaminu – po skierowaniu do niego przez Administratora wezwania w tym zakresie oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie.

§11 – Ochrona danych osobowych

Ochronę danych osobowych Użytkowników, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Serwisu Mikołajofon wskazaliśmy w Polityce prywatności, która jest dostępna przy zakładaniu konta oraz pod adresem mikolajofon.pl/polityka-prywatnosci oraz w Aplikacji w zakładce „Polityka prywatności”.

§12 – Postanowienia końcowe

1.     Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie jednak miała zastosowanie tylko do Umów zawartych po podaniu zmienionego Regulaminu do powszechnej wiadomości poprzez jego zamieszczenie pod adresem: https://mikolajofon.pl/regulamin. Użytkownik ma zawsze możliwość zapoznania się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu pod adresem internetowym: https://mikolajofon.pl/regulamin.

2.     Zmiany postanowień Regulaminu w zakresie zawartych już Umów mogą zostać dokonane wyłącznie z ważnych przyczyn określonych poniżej:

●      jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa mających wpływ na niniejszy Regulamin,

●      realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,

●      zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu Mikołajofon, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,

●      wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu Mikołajofon, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Administratora,

●      zmiany danych teleadresowych lub linków zamieszczonych w Regulaminie.

Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Subskrybenta lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronie Serwisu Mikołajofon, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie. Subskrybentowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy.

3.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

Mikołajofon 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone